Användarvillkor

Kentipedia.se
2016-06-21


1. Inledning

Genom att registrera dig för, eller då du på annat sätt använder kentipedia.se, relaterade webbplatser eller programvaror (tillsammans kallade ”Tjänsten”), eller ta del av något innehåll eller material som görs tillgängligt via Tjänsten (”Innehållet) ingår du ett bindande avtal med det Sony Music Entertainment Sweden AB (org.nr: 556333–6857), Box 3187, 103 63 Stockholm (”Bolaget”).

Ditt avtal med oss innefattar dessa användarvillkor (”Villkoren”) och vår integritetspolicy som återfinns på http://sonymusic.se/integritetspolicy/ (”Integritetspolicyn”). Villkoren, Integritetspolicyn och eventuella ytterligare villkor som du godkänner kallas gemensamt ”Avtalen”. Du bekräftar härmed att du har läst och förstått Avtalen, accepterar Avtalen, och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte är beredd att vara bunden av (eller inte kan uppfylla) Avtalen, kan du inte använda Tjänsten eller ta del av något relaterat innehåll.

För att kunna använda Tjänsten och få tillgång till Innehållet, måste du (1) vara 18 år eller äldre, eller vara 13 år eller äldre och ha din förälders eller annan vårdnadshavares samtycke till Avtalen, och (2) ha rätt att ingå ett bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det under några tillämpliga lagar. Du lovar också att all information som du anger i samband med registreringen till Tjänsten är sann, korrekt och fullständig och du åtar dig att se till att den fortsätter att vara det.

2. Ändringar av Avtalen

Från tid till annan kan vi, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av Avtalen. När vi gör väsentliga ändringar av Avtalen ger vi dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant.

3. Användarinnehåll

Du som användare kan bidra till Innehållet genom att ladda upp bilder och kommentarer (”Användarinnehåll”). Genom att ladda upp Användarinnehåll intygar och garanterar du att detta Användarinnehåll inte gör intrång i någons rättigheter och att du är ensam upphovsperson och rättighetshavare till detta Användarinnehåll. Du ger Bolaget rätt att använda Användarinnehåll inom Tjänsten och på sociala medier, i all framtid. Bolaget har rätt att neka eller ta bort Användarinnehåll som Bolaget anser vara opassande.

4. Avtalstid och uppsägning

Bolaget har rätt att säga upp Avtalen eller stänga av din tillgång till Tjänsten när som helst, inberäknat om du faktiskt har eller misstänks obehörigt ha använt Tjänsten, eller inte efterlevt Avtalen.

5. Överlåtelse

Bolaget har rätt att överlåta Avtalen eller någon del av dem och Bolaget har rätt att delegera vissa eller alla sina skyldigheter enligt Avtalen. Du får inte överlåta Avtalen eller någon del av dem och inte heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt Avtalen till någon tredje part.

6. Försäkran att hålla skadeslös

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag åtar du dig att ersätta och hålla Bolaget skadeslöst från och mot alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår med anledning av: (1) ditt brott mot detta Avtal, (2) Användarinnehållet, (3) varje verksamhet du deltar i, på eller genom Tjänsten, och (4) ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättighet.

7. Tvister

Avtalen skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och tvist i anledning av Avtalen skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

8. Kontakt

Om du har några frågor om Tjänsten eller om Avtalen vänligen kontakta Bolaget på Info.kentipedia@sonymusic.se.